Strona Główna BIP Strona Główna
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU
Terminy kwalifikacji wojskowej
na terenie administrowania WKU w Koszalinie
5 marzec - 23 marzec 5 marzec - 26 marzec 27 marzec - 25 kwiecień
powiat sławieński powiat koszaliński miasto Koszalin
  - miasto Sławno,
  - miasto Darłowo,
 
  - gmina Sławno,
  - gmina Darłowo,
  - gmina Malechowo,
  - gmina Postomino.
  - miasto i gmina Sianów,
  - miasto i gmina Bobolice,
  - miasto i gmina Polanów,
  - miasto i gmina Mielno,
  - gmina Będzino,
  - gmina Biesiekierz,
  - gmina Manowo,
  - gmina Świeszyno.
miasto Koszalin
U  W  A  G  A
Organem wzywającym do kwalifikacji wojskowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z  2017r. poz. 1430), §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej Dz.U. poz.1566 i poz. 1834 oraz z 2012r. poz.68) i §2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. Dz. U. z 2017 r. poz.2254) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
  1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018r. przeprowadzona zostanie na terenie kraju kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku. 
  2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie, o którym mowa w ust.1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
  3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  1. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).
  2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 


 KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kategoria "A"- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, 
(
art. 59.1. „Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:

1)  zasadniczą służbę wojskową;

2)  przeszkolenie wojskowe;

3)  terytorialną służbę wojskową;

4)  ćwiczenia wojskowe;

5)  służbę przygotowawczą;

6)  okresową służbę wojskową;

7) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”),

a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

Kategoria "B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej,o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju;

Kategoria "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

Kategoria "E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej w wyżej wymienionych kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład tej komisji. Skład orzekający komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Od orzeczenia wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.


Opracował: kpt. Jacek Wierczuk (261 456 533)
Aktualizacja: 12.01.2018 r.