Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej
 

POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ - algorytm


ZASADY POWOŁYWANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, potrzeby Sił Zbrojnych to celowość:
  a) powołania do zawodowej służby wojskowej,
  b) wyznaczenia na stanowisko służbowe,
  c) zwolnienia ze stanowiska służbowego,
  d) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo do innego korpusu osobowego,
  e) zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej.

Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie pełniona ta służba, określa rozkaz personalny.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 1. do służby stałej – wyłącznie w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych
  -
  na czas nieokreślony;

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. 

 1. do służby kontraktowej - w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych
  -
  na czas określony w kontrakcie.

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 24 miesięcy do sześciu lat, z zastrzeżeniem, że pierwszy kontraktna pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 24 miesięcy.

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

 

DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w korpusie: POWOŁUJE SIĘ MOŻNA POWOŁAĆ

oficerów
zawodowych

DO SŁUŻBY STAŁEJ:

żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu studiów
w uczelni wojskowej.

DO SŁUŻBY STAŁEJ:

a) oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b) oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,

 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

 • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

DO SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ:

żołnierza służby kandydackiej, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

DO SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ:

oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby;

podoficerów
zawodowych

DO SŁUŻBY STAŁEJ:

– nie powołuje się

DO SŁUŻBY STAŁEJ:

a) podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej;

b) podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada ukończoną szkołę średnią,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

DO SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ:

żołnierza służby kandydackiej,
posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

DO SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ:

podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

szeregowych zawodowych

DO SŁUŻBY STAŁEJ:

– nie powołuje się

DO SŁUŻBY STAŁEJ:

– nie powołuje się

DO SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ:

żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

DO SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ:

żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Osoba, zainteresowana pełnieniem zawodowej służby wojskowej, powinna zgłosić się do właściwego miejscowo wojskowego komendanta uzupełnień. Właściwość miejscowa jest określona miejscem zameldowania danej osoby na pobyt stały.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień potencjalny kandydat (kandydatka) do zawodowej służby wojskowej zostanie zweryfikowany pod kątem spełnienia warunków do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, otrzyma informacje, jaka może być, w świetle obowiązujących przepisów, jego (jej) droga do zawodowej służby wojskowej, a następnie zostanie umożliwione mu (jej) zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg służby wojskowej.

Jak wynika z powyższego, do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio z cywila może ubiegać się wyłącznie żołnierz rezerwy. Pozostałe osoby, nie spełniające tego warunku, muszą wcześniej odbyć inny rodzaj służby wojskowej: służbę przygotowawczą lub służbę kandydacką

Zgodnie z art. 99.1. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Dane osobowe żołnierzy rezerwy, deklarujących chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, są umieszczane w prowadzonej w WKU bazie danych o potencjalnych kandydatach do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień informuje żołnierzy rezerwy o tych wolnych stanowiskach w jednostkach wojskowych, na które mogliby być oni powołani. Podstawową zasadą jest zgodność posiadanego przez żołnierza rezerwy wykształcenia, wyszkolenia wojskowego oraz innych umiejętności z wymaganymi na planowanym stanowisku służbowym. W pierwszej kolejności żołnierzowi rezerwy proponowane są stanowiska w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze administrowanym przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W przypadku braku wolnych stanowisk na tym obszarze lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, Wojskowy Komendant Uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacja


Formularze wniosków o powołanie do zawodowej służby wojskowej:

 


PRZYKŁADOWE STAWKI FINANSOWE NALEŻNE ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM

UPOSAŻENIE ZASADNICZE (brutto) wraz z dodatkiem  ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ (kliknij)

 

INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE:

a) dodatkowe uposażenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe i zapomogi;
b) zasiłki na zagospodarowanie, należności za podróże i przeniesienia służbowe oraz gratyfikacje urlopowe;
c) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego;
d) należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;
e) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

W razie śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny przysługują: zasiłek pogrzebowy, odprawa pośmiertna oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Podstawowe akty prawne, dotyczące zawodowej służby wojskowej, to:

 • ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2016 r.  poz. 1726);

 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1292);

 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1299 tekst jednolity)


Szczegółowe informacje na temat powoływania do zawodowej służby wojskowej

można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie

w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 261 457 796.


Opracowała: Krystyna Drab (261 457 796)
Aktualizacja: 21.07.2017 r.