Strona Główna BIP Strona Główna
 

Algorytm - Powołanie do służby kandydackiej


Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej  lub studium oficerskiego.

W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap  służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. prowadzony będzie:

 • dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową),
 • dla podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), lub posiadających doświadczenie oraz  kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym(grupie osobowej);    
 • dla szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat:
 • absolwentów krajowych uczelni medycznych z prawem wykonywania zawodu;

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 roku - kliknij TUTAJ.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst ujednolicony: Dz.U. 2016, poz. 1726 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014, poz. 1627).

3. Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z 1 września 2017 r.w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.  (Dz.Urz. MON z 2017 r. poz. 173)


Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej):

 • osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 • cywilni studenci uczelni wojskowych - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 • studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

Termin i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydata na oficera:

 • do 19 stycznia 2018 r. na 3- miesięczne szkolenie;
 • do 15 maja 2018 r. na 12 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej.

Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydata na oficera składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego.

Absolwenci uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydata na oficera w grupie osobowej wywiadu wojskowego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Podoficerowie zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych  ubiegający się o przyjęcie do 3 - miesięcznego szkolenia składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej - drogą służbową.

 

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydata na oficera lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (egzaminów);
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe, zamierzający kontynuować naukę w służbie kandydackiej);
 7. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych - mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego (egzaminu).

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana w stosownym czasie, przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej  – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne  na szkolenie wojskowe kandydata na oficera obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego (jeżeli kandydat(ka) nie dysponuje certyfikatem STANAG 6001 – 2 stopnia);
 • rozmowę kwalifikacyjną.

 

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. 

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół  można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie w pokoju nr 8  lub pod nr telefonu 261-457-796.


Opracował: Krystyna Drab (261 457 796)
Aktualizacja: 07.11.2017 r.