Strona Główna BIP Strona Główna
REKLAMOWANIE
 

Osoby reklamowane są zwolnione z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

 

Reklamowania dokonuje się z urzędu i na wniosek.

Reklamowania z urzędu dotyczą osób, które:

 • wykonują mandat posła, senatora lub radnego;
 • zajmują kierownicze stanowiska państwowe;
 • są zatrudnieni na stanowiskach pracy określonych w wykazie stanowiącym załącznik do Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136;

W ramach reklamowania z urzędu sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu : imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz zajmowane stanowisko lub  kwalifikacje albo pełnioną funkcję oraz miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień, a także podpis osoby reklamowanej. Pobierz wzór wniosku


Reklamowania na wniosek dotyczą żołnierzy rezerwy zatrudnionych w:

 • urzędach organów państwowych, administracji rządowej i  samorządu terytorialnego;
 • zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;
 • jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest organem założycielskim;
 • centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwosci oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwosci pełni funkcję organu założycielskiego;
 • jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu;
 • publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

Podstawą reklamowania na wniosek stanowi pisemny udokumentowany wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców. Pobierz wzór wniosku

W ramach reklamowania na wniosek sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy,  adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz uzasadnienie konieczności reklamowania, a w odniesieniu do przedsiębiorców, również decyzjęo nałożeniu obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Dodatkowo wniosek powinien zawierać miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnien oraz podpis osoby reklamowanej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień może odmówić reklamowania, dokonanego na wniosek (lub uchylić dokonane w takim trybie), mimo spełnienia prze osobę o reklamowanie wymienionych wyżej przesłanek , w wypadku, jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie ma innych osób, których z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny. Odmowa reklamowania na wniosek stanowi decyzję administracyjną, od której wnioskującemu przysługuje odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

W przypadku ustania przyczyn reklamowania, organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania. Pobierz wzór zawiadomienia


Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:

 • wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
 • zaprzestaniu zajmowania dotychczasowego stanowiska lub pełnienia dotychczasowej funkcji;
 • rozwiązania stosunku pracy;
 • zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.


Podstawa prawna:
1. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1430 z późn. zmianami;
2. Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 210, poz. 2136 z późn. zm.;
3. Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 106, poz. 883 z późn. zm.
4. Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1703.


Opracowała: Magdalena Motyl (261 456 527)
Aktualizacja: 20-08-2017