Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE ETATY
 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4092

  w Wałczu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w terminach:

- 05 sierpnia 2015 roku;
- 09 września 2015 roku;
- 07 października 2015 roku;
- 04 listopada 2015 roku;
- 09 grudnia 2015 roku

Wszelkie niezbędne informacje zawarte są na stronie internetowej jednostki w zakładce "praca".
Link do strony -
kliknij.

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczeni zostali w jednostce wojskowej:
   - kpt. Karol Spodniewski - tel. 261 472 010;
   - ppor. Wojciech Białosz  - tel. 261 472 027.

Kontakt w WKU w Koszalinie - tel. 261 456 796.

Jednostka Wojskowa Nr 5700

  w Międzyrzeczu prowadzi zintensyfikowany nabór
do zawodowej słuzby wojskowej w korpusie podoficerów
i szeregowych rezerwy

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

-        dokument tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
-        świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
-        życiorys /CV/;
-        dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
-        prawo jazdy;
-        zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu
          ze sprawności fizycznej;
-        strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Kontakt telefoniczny - JW 5700 Międzyrzecz: 261 674 265,  261 674 265,   261 674 265
 

Jednostka Wojskowa Nr 4495 w Krakowie
podaje poniżej terminy kwalifikacji do Narodowych Sił Rezerwowych:

- 08 września 2015 roku;
- 13 października 2015 roku;
- 10 listopada 2015 roku;
- 08 grudnia 2015 roku

Zainteresowani żołnierze rezerwy proszeni są o kontakt telefoniczny z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie - nr tel. 261-457-719

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1749
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250

prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do służby
w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje będą się odbywać od 1 września 2015 roku w każdy wtorek.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- odbyta zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;
- niekaralność sądowa;
- obywatelstwo polskie;
- kategoria zdrowia "A".

Osoba zainteresowana powołaniem do korpusu szeregowych zawodowych winna stawić się do godz 7.50 na Biurze Przepustek JW 1749 w Szczecinie oraz posiadać:
-
książeczkę wojskową;
-
świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
-
dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe, świadectwa kwalifikacyjne);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (w przypadku jeśli taki kontrakt żołnierz rezerwy podpisał);
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przeprowadzenia sprawdzianu z W-F;
- kserokopię prawa jazdy;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z WKU w Koszalinie - tel. 261 457 796 lub osobiście - ul. Zwycięstwa 202, pok. nr 8.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko
oficera wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami
 
Stopień etatowy: porucznik / kapitan
SW: 54C01
Grupa uposażenia: 13

Wymagania do spełnienia:
     - wykształcenie: ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub stażu dla oficerów Terenowych Organów
       Administracji Wojskowej w zakresie administrowania zasobami osobowymi na potrzeby
       mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP;

     - doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności mobilizacyjno
         -uzupełnieniowej lub dowódczo-sztabowej.

 
Wymagania dodatkowe preferowane:
    a)    wykształcenie: ukończenie studiów wyższych i zdobycie tytułu zawodowego magistra
           (równorzędnego) z zakresu administracji publicznej lub prawno-administracyjnej;

    b)    doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności dowódczo-sztabowej
           lub mobilizacyjno-uzupełnieniowej na szczeblu batalionu lub pułku albo wykładowcy centrum
           szkolenia.

    

    Zainteresowanych żołnierzy prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
    w Koszalinie:
    osobiście w pok. 113,  telefonicznie: CA MON:  261 456 257.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej
na wolne stanowisko służbowe:
1. Dowódca Ośrodka Analizy Skażeń
    
specjalność wojskowa - obrona przed bronią masowego rażenia (rozpoznanie i likwiadacja skażeń);
     stopień etatowy - porucznik/kapitan;
     grupa uposażenia - 13A.

Podstawowe wymagania dla osób nie będących w zawodowej służbie wojskowej:
  
- posiadanie stopnia wojskowego w rezerwie - co najmniej podporucznik;   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym.


Kontakt telefoniczny:
  261 452 230,  261 452 229.

Opracowanie: Krystyna Drab (tel.:261 457 796)
Aktualizacja: 13.07.2015 r.