Strona Główna BIP Strona Główna
♦ Historia WKU
 

HISTORIA WKU w KOSZALINIE

Funkcjonowanie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie zaczyna się w 1956 roku, kiedy to Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zarządzeniem Nr 073/Org. z dnia 30.04.1956 r. rozkazał utworzyć Wojskową Komendę Rejonową w Koszalinie. Została ona sformowana zgodnie z rozkazem organizacyjnym Dowódcy POW Nr 08/Org. z dnia 22.05.1956 r. Prowadzone w siłach zbrojnych zmiany organizacyjne spowodowały, że w 1966 roku zarządzeniem Dowódcy POW Nr 011/Org. z dnia 17.02.1966 r. przeformowano WKR Koszalin w Powiatowy Sztab Wojskowy.

Kolejna znacząca reorganizacja administracji wojskowej nastąpiła w 1975 roku. Rozkazem Dowódcy POW Nr 055/Org. na terenie Pomorskiego Okręgu Wojskowego utworzono 13 Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz 37 Wojskowych Komend Uzupełnień. W Koszalinie na bazie Powiatowego Sztabu Wojskowego sformowano Wojewódzki Sztab Wojskowy (w budynku ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego) oraz Wojskową Komendę Uzupełnień (w budynku zajmowanym obecnie przez Bank PKO S.A.).

Wprowadzony na przełomie 1998 i 1999 roku nowy podział administracyjny kraju oraz utworzenie województwa zachodniopomorskiego spowodował kolejne zmiany w administracji wojskowej. Nastąpiło rozformowanie WSzW Koszalin, a Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie została podporządkowana Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie. Jednocześnie w tym czasie powiększono zasięg terytorialny Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie o miasto i gminę Sławno oraz o gminę Postomino.

Prowadzona od końca lat 90-tych restrukturyzacja sił zbrojnych, dostosowująca struktury dowódczo-sztabowe i operacyjne POW do potrzeb współczesnego pola walki i wymogów europejsko-atlantyckich standardów militarnych skutkowała również przebudową struktur organizacyjnych organów administracji wojskowej.

W 2002 roku nastąpiła reorganizacja Wojskowej Komendy Uzupełnień, radykalnie zmieniając jej strukturę organizacyjną z jednoczesnym zmniejszeniem ilości stanowisk etatowych. Od tego czasu zdecydowana większość stanowisk to stanowiska cywilne.

W 2010 roku, na skutek znacznego ograniczenia realizowanych przez administrację wojskową zadań w zakresie pokojowego uzupełnienia, nastąpiło kolejne zmniejszenie ilości etatów w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie.

Od stycznia 2012 roku, po rozformowaniu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie została podporządkowana Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP poprzez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Od 1 stycznia 2015 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie została podporządkowana Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poprzez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Od 3 listopada 2017 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie została podporządkowana Dyrektorowi Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

W 2016 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

obchodziła jubileusz 60-lecia funkcjonowania.

 

             Komendą kierowali:

1. por. Czesław BRODA 1956 - 1957
2. ppłk Mieczysław OBORSKI 1957 - 1967
3. płk Henryk SZAFONI 1967 - 1977
4. płk Antoni WARCHOLIŃSKI 1977 - 1988
5. płk mgr inż. Jerzy MAKEDOŃSKI 1988 - 1993
6. płk dypl. Oleg KRUSZELNICKI 1993 - 1998
7. ppłk dypl. Jan SULEJEWSKI 1998 - 1999
8. ppłk mgr Henryk DROGOSZ 1999 - 2003
9. ppłk dypl. Jan SULEJEWSKI 2003 - 2004
10. ppłk mgr inż. Bogusław LYSY 2004 - 2011
11. ppłk dypl. Robert HRYCKOWIAN 2012 - 2017

Opracował: Krzysztof Cieciora (261 457 863)
Aktualizacja:06.11.2017
r.