Strona Główna BIP Strona Główna
SAMOOBRONA KOBIET
 

 


WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 1. Przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w praktycznych zajęciach walki wręcz (samoobrony) i przekazanie kopii tego dokumentu organizatorowi zajęć.
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od roszczeń w stosunku do MON (instruktorów prowadzących zajęcia) w przypadku powstania kontuzji lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego (ewentualnie) podczas udziału w zajęciach.
 3. Posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres planowanego szkolenia i przekazanie kopii tego dokumentu organizatorowi zajęć.
 4. Posiadanie stroju sportowego i odpowiedniego obuwia.
 5. Przestrzeganie ogólnodostępnych zasad i regulaminów korzystania z wojskowych obiektów sportowych.
 6. Podporządkowanie się poleceniom żołnierzy prowadzących zajęcia.
 7. Poruszanie się po terenie koszar w zorganizowanych grupach pod nadzorem osób do tego upoważnionych.
 8. Przyjęcie systemu kontaktowego prowadzenia zajęć przez instruktora.
 9. Korzystanie z pomocy na zasadach określonych przez NFZ, w przypadku powstania ewentualnych urazów fizycznych.
 10. Przestrzeganie zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i niepaleniu tytoniu w miejscach do tego niedostosowanych.
 11. Przyjęcie zasady, że zgłoszenie się na zajęcia z walki wręcz (samoobrony) jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z obowiązującymi warunkami udziału w szkoleniu.

 12. Przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie
  ds. samoobrony kobiet są:


  - kpt. Jacek WIERCZUK                 - tel. 261 456 533

    w zastępstwie:
  - Pani Agnieszka WESOŁOWSKA     - tel. 261 457 719