Strona Główna BIP Strona Główna
- Prawa klienta
 
Z chwilą przedstawienia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Twojej sprawy podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia tej sprawy, mając na względzie interes społeczny i Twój słuszny interes.

 1. Otrzymasz rozstrzygnięcie w Twojej sprawie zgodnie ze swoimi uprawnieniami oraz aktualnym stanem prawnym,
 2. W trakcie postępowania traktowany będziesz indywidualnie z należytym szacunkiem i poszanowaniem Twojej godności, w tym przekonań religijnych i zasad moralnych,
 3. Masz pełne prawo do należytego i wyczerpującego informowania o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie Twoich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego,
  Będziemy czuwać abyś uczestnicząc w postępowaniu nie poniósł szkody z powodu nieznajomości prawa. W tym celu udzielimy Ci niezbędnych wyjaśnień i wskazówek,
 4. Masz pełne prawo do wyjaśnienia zasadności przesłanek, którymi będziemy kierować się przy załatwieniu Twojej sprawy w celu uniknięcia potrzeby stosowania środków przymusu w trakcie doprowadzania do wykonania decyzji,
 5. W twojej sprawie będziemy działać wnikliwie i szybko posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia,
  Sprawy, nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień będziemy załatwiać niezwłocznie,
 6. Masz prawo znać imię i nazwisko osoby, która załatwia Twoje sprawy,
 7. Masz prawo do odwołania od wydanej przez nas decyzji w administracyjnym toku instancji oraz prawo do zaskarżania do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem,
 8. Zobowiązujemy się do dotrzymywania terminów w procesie załatwiania Twojej sprawy.

 Ponadto informujemy, że szczególnym uprawnieniem wynikającym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a przysługującym każdemu obywatelowi, organizacji społecznej, samorządowej i zawodowej, jest prawo składania petycji, skarg i wniosków.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi ochronę dóbr osobistych oraz swoich praw i wolności. Z jej przepisów wynika, iż każdy ma prawo składać petycje, skargi i wnioski w interesie własnym, publicznym lub innej osoby za jej zgodą. Konstytucja daje również prawo wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją aktu normatywnego orzekającego o prawach i wolnościach określonych ustawą zasadniczą.

Kodeks Postępowania Administracyjnego jest aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym postępowań dotyczących skarg i wniosków. Dział VIII niniejszego Kodeksu stanowi gwarancje realizacji prawa składania skarg, wniosków i petycji zagwarantowanych w Konstytucji RP.

            Podobnie jak w Konstytucji w myśl art. 221 kpa skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub w imieniu innej osoby za jej zgodą. Ten powszechny charakter instytucji skarg i wniosku powoduje, że mogą je składać obywatele niezależnie od posiadanego obywatelstwa, małoletni, organizacje społeczne, a nawet osoby nie dysponujące pełnią praw (ubezwłasnowolnieni, pozbawieni praw publicznych).

            Skargi mogą pochodzić od jednej czy dwóch osób, ale również mogą być składane w formie zbiorowej – podpisane przez wielu członków danej społeczności.

            Ten sam artykuł daje też możliwość składania petycji, skarg i wniosków do:

 • organów państwowych,
 • organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • organizacji i instytucji społecznych.

w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

            Gwarancją bezpieczeństwa dla osoby skarżącej jest art. 225 § 1: „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”. Naruszenie tych zasad może prowadzić w konsekwencji do odpowiedzialności pracownika załatwiającego skargę (odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna lub karna). Ochrona ta obejmuj osoby wnoszące skargę lub wniosek tylko w zakresie dozwolonym prawem, a więc gdy nie zostaną naruszone chronione dobra innych osób lub instytucji. Ochrona nie będzie się rozciągała na osoby dopuszczające się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, czyli dopuszczające się czynów przestępnych.

            Wnoszone skargi i wnioski mogą przyjmować różne formy:

 • pisemną,
 • telegraficzną,
 • telefaksową,
 • elektroniczną,
 • ustną do protokołu.

            W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Wnoszący skargę lub wniosek ma prawo żądać potwierdzenia przez przyjmującego złożenia skargi.

            Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

        Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wnoszący skargę wzywany jest do złożenia, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie takie zawierać musi pouczeni, że w przypadku nieusunięcia tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez zaopatrzenia.

       W trakcie rozpatrywania skargi lub wniosku, celem właściwego rozpatrzenia  organ właściwy może zwracać się  do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień. Natomiast jeśli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw, podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruję sprawy należące do jego kompetencji, a pozostałe przekazuje niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) właściwym organom. Przekazana zostaje również kopia skargi lub wniosku, a wnoszący skargę lub wniosek zostaje o tej czynności poinformowany.

         Skarga dotycząca danej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani innej, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

        Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, celem usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.

PETYCJA.

Prawo składania petycji jest zagwarantowanym w Konstytucji RP prawem każdego obywatela do indywidualnego lub zbiorowego zwracania się do władz państwowych z uwagami, żądaniami i skargami oraz obowiązek organów państwowych do odpowiedniego reagowania na te wystąpienia.

 Petycja:

 • stanowi formę przedstawienia skargi lub wniosku w rozumieniu kpa, podpisaną przez określoną zbiorowość,
 • jest pismem zawierającym jakąś prośbę, kierowaną do władz lub osób na wyższych stanowiskach, mającą na celu skłonienie władz do zajęcia określonego stanowiska w jakiejś sprawie lub podjęcia oczekiwanej dla zainteresowanych decyzji,
 • prawo petycji może być wykorzystywane indywidualnie przez daną osobę w jej sprawie; przez daną osobę w sprawie innej osoby za jej zgodą lub przez określoną zbiorowość, w jej interesie lub interesie innych zbiorowości albo osób,
 • petycja może być składana lub przedstawiana, czyli może mieć formę ustną lub pisemną (może przybierać formę wystąpienia publicznego w postaci przemówienia lub artykułu prasowego),
 • ma większą szansę pozytywnego załatwienia, gdy zawarte w niej argumenty są sformułowane jasno i przekonująco,
 • petycje mogą być składane i podpisywane przez Internet
 • petycją może być pismo procesowe, które uprawnia do bycia wysłuchanym przed sądem lub może oznaczać prośbę kierowaną do sądu lub trybunału administracyjnego,
 • składający petycje podlega ochronie zagwarantowanej przez Konstytucje RP, w związku z przynależną każdemu obywatelowi wolnością wyrażania poglądów i rozpowszechniania informacji (art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
            Artykuł 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi, że każdy obywatel, działając indywidualnie lub łącznie z innymi osobami może w dowolnym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia petycji d
o Parlamentu Europejskiego, w sprawie która wchodzi w zakres działalności UE. Prawo takie przysługuje także przedsiębiorcom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Petycje takie umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli wspólnoty europejskiej.

      Petycje do Parlamentu Europejskiego można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przy czym forma pisemna musi zawierać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, zatrudnienia oraz narodowość osoby składającej petycje. Dodatkowym warunkiem jest również to, że petycja taka powinna być napisana i podpisana w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Zasadność petycji ocenia Komisja ds. petycji.

SKARGA I WNIOSEK.

         Skarga jest powszechnie stosowanym środkiem, bo skarżyć się może każdy do dowolnego urzędu, a udzielenie odpowiedzi jest w większości przypadków obowiązkowe.

 Skarga jest pojęciem wieloznacznym:

 • jest środkiem prawnym obrony i ochrony interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego, ani też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego,
 •  w znaczeniu ogólnym skarga jest wypowiedzią, w której ktoś uskarża się na coś, obwinia kogoś o coś,
 •  w języku prawnym mianem skargi nazywa się odformalizowany środek kontroli w postępowaniu administracyjnym, który przysługuje każdemu podmiotowi,
 • skargę może złożyć każdy nie tylko we własnym interesie, ale także na rzecz osób trzecich;
 • złożenie skargi jest wolne od opłat,
 • skargę można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu,
 • nie ma żadnego ograniczenia czasowego złożenia skargi.

 Pion skargowo – wnioskowy w resorcie obrony narodowej zajmuje się wyłącznie skargami w rozumieniu art. 227 kpa, w którym przedmiot skargi zdefiniowano jako:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

      Efekt może uzyskać wniosek, w którym zaproponujemy pozytywne rozwiązanie jakiegoś problemu. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności (art. 241 kpa). Wniosek stanowi więc propozycję rozwiązania jakiegoś problemu we wskazany przez wnioskodawcę sposób; podjęcia decyzji, której treść wnioskodawca sugeruje.

       Każdy obywatel Unii Europejskiej lub każda osoba fizyczna i prawna, mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim UE, może złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarga taka może być złożona pocztą zwykłą, faksem lub pocztą elektroniczną. Europejski Rzecznik bada sprawy związane z niewłaściwym administrowaniem, którego przykładem są: nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwość, dyskryminacja, nadużycie władzy, brak odpowiedzi, nieudzielenie informacji lub zbędna zwłoka.

       Skarga złożona do Europejskiego Rzecznika powinna zawierać dokładne dane skarżącego, opis przyczyny złożenia skargi i nazwę instytucji skarżącej. Aby złożyć skargę podmiot skarżący nie musi być dotknięty bezpośrednio niewłaściwym administrowaniem ze strony instytucji. Sprawa stanowiąca przedmiot skargi nie może być równocześnie rozpatrywana przez sąd, a także od jej zaistnienia nie powinno upłynąć więcej niż dwa lata.

            ANONIM

Anonim określa termin oznaczający anonimowego autora dzieła, jak również samo niepodpisane dzieło. W ujęciu bibliologicznym za anonima uważa się całkowity brak podpisu, który uniemożliwia rozpoznanie autora dzieła nawet poprzez porównanie do autorstwa innych dzieł.

 Pojęciem anonimu określa się również prywatnie adresowany list nieznanego autora, napisany najczęściej w złych intencjach, lub też list przeznaczony do wiadomości publicznej , którego autor chce zostać nieznany. W tym drugim przypadku przyczyną anonimowości może być głoszenie przez autora niepopularnych lub nawet niebezpiecznych dla niego poglądów.

Według obowiązujących w resorcie Obrony Narodowej przepisów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Chcielibyśmy, abyś w trakcie postępowania był naszym partnerem, dlatego:

 • współpracuj z nami w procesie załatwiania sprawy udzielając wyczerpujących informacji o sobie;
 • pytaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości;
 • przychodź punktualnie na wezwanie lub daj nam znać, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz przybyć;
 • chcielibyśmy wiedzieć jak nas oceniasz.


Opracował: Eugeniusz Kaczorowski (261 456 257)
Aktualizacja: 27.02.2015 r.