Strona Główna BIP Strona Główna
- Udostępnianie danych
 

W resorcie obrony narodowej udostępnianie informacji publicznej jest unormowane Decyzją Nr 209 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r.
(Dz.Urz.MON z 2014 r. poz. 172)

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie

 Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie, zgodnie z pkt. 36 cytowanej decyzji, realizuje wnioski o udzielenie informacji publicznej wyłacznie w zakresie dotyczącym działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie.

Wnioski realizuje:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie poprzez Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami – zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • ustnej lub telefonicznej;
  • pisemnej;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy:

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.

Dane do korespondencji:

Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
ul. Zwyciestwa 202
75-901 Koszalin.

Telefon: 261 456 248,   261 457 805,
Fax: 261 457 588e-mail: wkukoszalin@ron.mil.pl

Opłaty:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej za wyjątkiem sytuacji, gdy przygotowanie informacji w formie wskazanej we wniosku o jej udostępnienie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (o fakcie tym powiadamiany jest wnioskodawca)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.2014 r., poz. 782)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 r., nr 10, poz. 68);

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. 2012 r., poz. 94);

Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON 2014 r., poz. 172).