Strona Główna BIP Strona Główna
- Ewidencje i archiwa
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie prowadzi ewidencję wojskową osób podlegających rejestracji, kwalifikacji wojskowej oraz podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, a także podlegających innym rodzajom powszechnego obowiązku obrony, zamieszkałych na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie:

   - miasto Koszalin;

   - powiat koszaliński;

   - powiat sławieński,

 

Dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej mogą być udostępniane:

  1. dowódcom jednostek wojskowych oraz ich przełożonym – jeżeli wymagają tego ich zadania;
  2. przełożonym wojskowego komendanta uzupełnień;
  3. sądom wojskowym, wojskowym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej – jeżeli wymagają tego ich zadania;
  4. sądom powszechnym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rządu – jeżeli wymagają tego ich zadania i jest to niezbędne do prowadzonego przez nie postępowania;
  5. pracodawcom – w zakresie stosunku zatrudnianych przez nich pracowników do powszechnego obowiązku obrony oraz rodzaju i terminu wykonania tego obowiązku;
  6. osobom, których dotyczą dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej;
  7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 

Udostępnianie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej podmiotom wymienionym powyżej następuje nieodpłatnie.