Strona Główna BIP Strona Główna
- Przyjmowanie i załatwiane spraw
 

Skargi i wnioski rozpatruje Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Koszalinie zgodnie z zasadami właściwości miejscowej.


Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie spraw będących w kompetencjach Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koszalinie odbywa się zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) - dział VIII;
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

          Zgodnie z § 8 pkt 1 tego rozporządzenia Rady Ministrów "skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania".

Wnioski i skargi do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koszalinie można wnosić:

  • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie
    w każdy poniedziałek w godz. 15.oo - 16.oo;

  • pisemnie na adres:

               Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie

               ul. Zwycięstwa 202
              
75-901 Koszalin

  • poprzez przesłanie faksem na nr 261 457 588;

  • poprzez przesłanie pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: wkukoszalin@ron.mil.pl;

  • poprzez platformę e-PUAP z wykorzystaniem dostępnych formularzy usług;


Szczegółowych informacji w sprawach skarg i wniosków udziela Pełnomocnik Wojskowego Komendanta Uzupełnień ds. skarg, wniosków i petycji: tel. 261 456 257.